Termenii şi Condiţiile Generale
pentru Persoane Fizice – Consumatori
versiune în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2017

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.Vodafone furnizează Serviciile 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, într-o arie geografică denumită „aria de acoperire“ (reviziile, reparaţiile și întreţinerile reţelei sunt suportate de Vodafone). Aria de acoperire diferă în funcţie de tipul de serviciu oferit și se poate modifica în funcţie de dezvoltarea reţelelor, de specificul propagării undelor radio și de existenţa obstacolelor naturale, precum și de specificaţiile tehnice ale reţelelor Vodafone, ale Echipamentelor Terminale folosite cat si de Planul Tarifar / Pachetul de Servicii ales de Client.

1.1.1.Vodafone va face publice și va comunica pe orice cale Clientului condiţiile specifice de oferire a oricărui nou serviciu Vodafone la solicitarea activării unui asemenea nou serviciu de către Client.

1.1.2.Ambele părţi declară că înţeleg să acţioneze cu bună credinţă atât la încheierea contractului, cât și pe tot timpul executării sale.

1.2.Serviciile furnizate de Vodafone sunt:

1.2.1.Serviciul de Voce Mobilă şi Fixă reprezintă serviciul prin care Vodafone asigură Clientului posibilitatea iniţierii şi/sau primirii de apeluri naţionale şi/sau internaţionale şi transportul direct şi în timp real al vocii prin intermediul Reţelei Vodafone până la un alt utilizator conectat la Reţeaua Vodafone sau până la punctul de interconectare cu o altă reţea de comunicaţii electronice.

1.2.2.Servicii de Date sunt servicii de acces la Internet și transmisii de date pe Echipamentul Terminal oferite de Vodafone prin intermediul reţelei sale de comunicaţii mobile.

1.2.3.Serviciul de Roaming reprezintă un serviciu suplimentar care oferă Clientului posibilitatea de a beneficia de servicii de comunicaţii electronice (date si voce), prin intermediul unei alte reţele, în baza unui acord comercial încheiat între Vodafone şi operatorul acelei alte reţele, atunci când Clientul nu se află în aria de acoperire geografică a Reţelei Vodafone România. Serviciul de Roaming (minute, SMS, trafic de internet mobil) este acordat Clientului în condiţiile unei utilizări normale (de ex. călătorii ocazionale în străinătate) iar nu în condiţiile utilizării serviciilor Vodafone preponderent în roaming. Activarea serviciului de Roaming nu se face automat, ci la cererea Clientului şi în urma evaluării riscului său financiar de către Vodafone conform art. 2.3. din Termenii şi Condiţiile Generale (TCG). Extraoptiunile/bonusurile cu trafic de roaming (minute, SMS, trafic de internet mobil), nu presupun și activarea automată a Serviciului de Roaming pe Cartela SIM a Clientului. Serviciul de Roaming poate fi activat/dezactivat sau reactivat la cererea Clientului prin apelarea la *100#, *222, in magazine sau prin accesarea aplicatiei MyVodafone. Informaţii privind lista actualizată a ţărilor în care este posibilă folosirea acestui serviciu, precum şi tarifele aplicabile, pot fi accesate de Client pe pagina de internet www.vodafone.ro/roaming. Vodafone nu răspunde de calitatea serviciilor de roaming puse la dispoziţia Clientului de către partenerii săi din străinătate. Vodafone îşi rezervă dreptul de a modifica lista operatorilor si tarifele din categoriile “Reţele Vodafone”, “Zona Principală”, “Zona Extinsă” şi “Alte reţele”, fără să anunţe în prealabil Clientul de aceste modificări. Lista actualizată a operatorilor de Roaming încadraţi în categoriile “Reţele Vodafone”, “Zona Principală”, “Zona Extinsă” şi “Alte reţele” poate fi verificată pe site-ul www.vodafone.ro la secţiunea Roaming.

1.2.4.Servicii cu Valoare Adăugată oferite de Vodafone si/sau partenerii sai reprezintă servicii suplimentare serviciilor de baza (ex. e-mail, mesagerie vocală, portal, SMS, MMS) si ofera acces la informatii si/sau servicii de divertisment sau de altă natură.

1.3.Programul de Loialitate constă în oferirea unor avantaje, reduceri, discounturi pentru recompensarea fidelităţii Clientului. Acest program reprezintă un beneficiu cu caracter neobligatoriu acordat de Vodafone Clientului, nu este un beneficiu în bani ci numai în servicii și poate fi oricând retras sau modificat de către Vodafone pe durata executării contractului.

1.4.Numărul de telefon. Clientului îi va fi repartizat un număr de telefon (cu excepția cazului în care Clientul face o cerere de portare în Rețeua Vodafone, din Rețeaua altui operator), număr de telefon față de care Clientul va avea doar un drept de folosință (nu de proprietate) netransferabil. Acest număr va putea fi schimbat de Vodafone, pe baza unei notificări prealabile, în cazuri cu totul excepţionale, respectiv din raţiuni impuse de autorităţile competente și/sau de funcţionarea serviciului Vodafone. În aceste condiții, modificarea Numărului de telefon nu poate constitui motiv de încetare a Contractului din partea Clientului și nici nu-i conferă acestuia dreptul la despăgubiri. Numărul de telefon alocat Clientului nu poate face obiectul unei tranzacţii, nu poate fi vândut terţilor, cumpărat de la ţerti sau închiriat. Orice astfel de operaţiune se consideră fraudă, Vodafone având dreptul de a retrage numărul respectiv de telefon cât şi de a restricționa accesul la serviciile Vodafone, cu notificarea prealabilă a Clientului.

2. ACCESUL LA SERVICIILE VODAFONE

2.1.Clientul va avea acces la serviciile Vodafone în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data semnării prezentului contract sau de la data alegerii oricărui nou serviciu, cu excepţia cazului în care părţile, de comun acord, stabilesc altfel, după primirea de către Vodafone a documentaţiei solicitate, a unor informaţii despre starea financiară și a depozitului de garanţie, atunci când este cazul. Prin activare se înţelege accesul Clientului la serviciile Vodafone solicitate în baza prezentului contract. Prin activarea Serviciilor de voce, Clientul are acces la servicii de voce naţionale şi internaţionale. Clientul poate solicita activarea/ dezactivarea unei opţiuni, telefonic, prin intermediul Departamentului de Relaţii cu Clienţii. În cazul portării, data activării numărului portat este data la care s-a realizat portarea.

2.2.Accesul la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 Vodafone oferă acces la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 în mod nelimitat și gratuit cu condiţia introducerii unei cartele SIM în telefonul mobil (cartela SIM nu trebuie să fie autentificată în reţea). Apelul către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului.

2.3.Garanţii/ Plăți în avans În baza informaţiilor obţinute din sistemul Preventel (sau în funcţie de bonitatea Clientului existent) Vodafone poate solicita persoanelor interesate (sau Clientului existent) de activarea unui nou abonament / serviciu Vodafone, depunerea cu titlu de garanţie sau plata în avans a unei sume care este de minim 5 ori valoarea abonamentului. Suma solicitată de Vodafone diferă în funcţie de Planul Tarifar și Extraopțiunile alese de Client cât și de subvenția acordată pentru Echipamentul Terminal. În situaţia Clienţilor care solicită activarea Serviciului Roaming, a Clienţilor cu întârzieri repetate la plata serviciilor prestate, a Clienţilor cărora li s-a aplicat măsura suspendării serviciului pentru neplata facturii scadente, a Clienţilor cu reconectări după suspendări de neplată, a Clienţilor care deși au facturi neachitate/achitate cu întârziere/serviciul suspendat, a Clienţilor care solicită activarea altor cartele SIM, Vodafone poate solicita depunerea cu titlu de garanţie sau plata în avans a unei sume care se calculeaza pornind de la valoarea medie a facturilor emise in ultimele 3 luni. Suma depusă cu titlu de garanţie nu este purtătoare de dobândă și va fi returnată Clientului, la cererea sa, după un interval de minim 6 luni de la constituire, în cazul în care acesta face dovada credibilităţii sale prin efectuarea cu regularitate a plăţilor facturilor emise de Vodafone (minim ultimele 6 facturi anterioare datei la care se solicită returnarea sumei), dar nu mai târziu de 24 de luni de la constituire. Vodafone are dreptul să reţină din această garanţie orice sume datorate de Client în baza prezentului contract. Din plata în avans se scad facturile ce se vor emite până la epuizarea sumei constituite ca plată în avans.

2.4.Limita de Credit Serviciul prestat în avans reprezintă un credit acordat Clientului. În vederea garantării plăţii obligaţiilor contractuale, limita de credit acordată Clientului, se stabilește în funcţie de valoarea serviciilor consumate de Client în ultima lună, de valoarea abonamentului și de bonitatea Clientului. Vodafone poate solicita Clientului în vederea activării sau la depășirea limitei de credit, în cazul unei utilizări intense a serviciilor Vodafone într-un interval de timp scurt (ore și/sau zile), fie depunerea unei sume cu titlu de garanţie, fie plata în avans a serviciului prestat. Neplata sumelor specificate la art.2.3 poate atrage după sine suspendarea serviciului prestat, cu notificarea prealabilă a Clientului prin apel direct sau SMS.

2.5.Reconectarea Vodafone nu percepe o taxă administrativă pentru reconectare. Pentru a fi reconectat, dupa suspendarea din orice motiv, Clientul va trebui sa plateasca toate sumele datorate catre Vodafone si neachitate la momentul solicitarii reconectarii plus garantia/plata in avans stabilita la art. 2.3. Reconectarea nu da dreptul la promotii (anterioare sau existente la momentul reconectarii) si la beneficiile din programul de loialitate acumulate anterior deconectarii. Contractul se va considera reactivat si toate prevederile initiale ale acestuia se aplica corespunzator, cu exceptia promotiilor ofertei de servicii si a beneficiilor din programul de loialitate acumulate anterior deconectarii. Perioada minima initiala agreata la incheierea contractului nu include perioada in care Numărul a fost deconectat. In cazul in care in oferta Vodafone nu mai este disponibil abonamentul de pe Contractul initial, Clientul va alege un abonament din portofoliul actual de produse si servicii. Clientului îi poate fi alocat un alt număr de telefon la reconectarea serviciilor în cazul în care numărul initial alocat a fost realocat altui client sau nu mai este disponibil din alte considerente, ca de exemplu, ca urmare a incetarii perioadei de carantina de 60 de zile.

2.6.Restricţionare Acces Vodafone își rezervă dreptul de a restricţiona accesul la anumite numere naţionale și/sau internaţionale, în cazuri bine justificate, cum ar fi, de exemplu, dar nelimitat, apelarea numerelor cu tarif special/numere erotice/*222. Restricţionarea se face întotdeauna cu notificarea în prealabil a Clientului. Tarifarea din reţeaua Vodafone pentru apelurile internaţionale se face în funcţie de ţara și zona de tarifare din care face parte prefixul numărului de telefon pe care Clientul dorește să îl apeleze, informaţie disponibilă pe www.vodafone.ro, sectiunea Apeluri internationale.

2.7.Gestionarea traficului

2.7.1.Procedura de gestionare a traficului. Prin intermediul serviciilor de date Vodafone, Clienţii au dreptul de a accesa și distribui informații și conținut, de a utiliza aplicații și servicii compatibile cu terminalele utilizate de aceştia. Prevederile de mai sus nu limitează dreptul Vodafone de a aplica măsuri rezonabile de gestionare a traficului. Acestea reprezintă o serie de proceduri tehnice întreprinse pentru a gestiona traficul în Rețea şi pentru a îmbunătăţi experienţa utilizatorului final. Obiectivul gestionării rezonabile a traficului contribuie la o utilizare eficientă a resurselor Reţelei Vodafone, precum și la o optimizare a calității globale de transmitere a datelor care să răspundă cu cerințele de calitate tehnică. Măsurile rezonabile de gestionare a traficului sunt nediscriminatorii și proporționale și nu se bazeză pe considerații de ordin comercial. Orice diferenţiere în aplicarea măsurilor de gestionare a traficului se bazează pe cerințe obiective de ordin tehnic (de exemplu, timpul de latență, variația întârzierii de transfer a pachetelor de date, pierderea pachetelor de date și lărgimea de bandă). Ca măsură rezonabilă, Vodafone are dreptul, de asemenea, de a aplica tehnici de compresie a datelor care reduc dimensiunea unui fișier de date fără vreo modificare a conținutului ceea ce permite o utilizare mai eficientă a resurselor limitate și este în interesul Clienţilor (acela de a reduce volumul de date, de a spori viteza și de a îmbunătăți experiența de utilizare a conținuturilor, a aplicațiilor sau a serviciilor de date). Gestionarea rezonabilă a traficului nu implică tehnici care să monitorizeze conținutul specific al traficului de date.

2.7.2.Excepţii justificate. Conform legislaţiei în vigoare, Vodafone are dreptul de a aplica măsuri care exced caracterului rezonabil de gestionare a traficului, în următoarele scopuri:

 1. în vederea respectării dreptului Uniunii Europene, a legislației naționale, a hotărârilor judecătorești sau a deciziilor emise de autorităţilor competente
 2. pentru a menține integritatea și securitatea rețelei şi serviciilor Vodafone precum şi ale echipamentelor terminale ale Clienţilor (de exemplu în ceea ce privește prevenirea atacurilor cibernetice prin difuzarea de programe informatice ostile sau furtul de identitate al utilizatorilor finali prin intermediul programelor-spion (spyware)
 3. pentru a dimensiona corespunzător reţeaua prin utilizarea informaţiilor legate de tipul de trafic la nivel de volume totale (per tip de trafic /aplicatie /tip serviciu preplătit sau pe bază de abonament)
 4. pentru a evita congestionarea iminentă a rețelei și a atenua efectele acesteia (de exemplu, pentru a asigurara disponibilitatea serviciilor în cazul defecţiunilor în reţea sau în perioade cu trafic intens: sărbători legale, siţuaţii de forţă majoră, etc). În cazul apariţiei unei congestii de trafic, Vodafone aplică proceduri de remediere rapidă a defectiunilor sau de rerutare (acţiunile pot fi realizate pe tip de trafic/ aplicaţii) a traficului către alte noduri sau circuite ce pot prelua acest trafic suplimentar

2.7.3.Efectele gestionării traficului. Măsurile de gestionare a traficului întreprinse de Vodafone sunt aplicate proporţional cu situaţia care le-a generat şi pot duce la:

 1. blocarea anumitor conținuturi, aplicații sau servicii (de exemplu, declarate ilicite, furnizate de terţi neautorizaţi pentru a desfăşura anumite activităţi etc)
 2. întreruperea temporară a sesiunii de date
 3. scăderea vitezei de transfer a datelor în situaţii de congestie a Reţelei
 4. transmiterea de date cu caracter personal sau a unor date de trafic ale Clientului către autorităţile competente, în baza unei solicitări transmise de acestea

2.7.4.Efectele depăşirii volumului de date inclus în abonament.În cazul depășirii volumului de date inclus în pachetul de servicii achizitionat, se aplică fie reducerea automată a vitezei de trafic, fie tarifarea suplimentară în funcţie de caracteristicile planului tarifar ales. Reducerea vitezei de trafic poate influenţa serviciul de acces la internet în următoarele moduri:

 1. creşterea timpului de încărcare / descărcare a fişierelor de date;
 2. cresterea timpului de încărcare a paginilor web;
 3. imposibilitatea accesării anumitor conținuturi, aplicații sau servicii pentru care este necesar un nivel de calitate specific.

2.7.4.Serviciul de access la internet şi alte servicii. Serviciul de access la internet este necesar pentru accesul la anumite aplicaţii/ servicii suplimentare de date ca de exemplu: servicii de tipul M2M – supraveghere video, VoLTE, video on demand etc. Buna funcţionare a acestor aplicaţii/ servicii suplimentare de date depinde de tipul de tehnologie accesată de Client (2G/3G/4G), echipamentul terminal utilizat de Client, poziţia Clientului în aria de acoperire a celulei şi volumul traficului într-o anumită celulă de comunicații radio dat de numărul variabil de utilizatorii finali activi, condiţii meteorologice, caracteristici geografice etc. Modul în care aceste aplicaţii / servicii suplimentare de date sunt folosite poate influenţa experienţa Clientului (de exemplu: daca un Client transferă fişiere de date către un alt utilizator şi în acelasi timp foloseşte o aplicaţie / un serviciu suplimentar de date de tipul celor de mai sus, calitatea acestuia din urmă poate fi afectată). Ţinând cont de limitările tehnologice existente, serviciile de voce accesate simultan cu cele de acces la internet, pot afecta calitatea serviciilor de acces la internet (inclusiv prin întreruperea sesiunii de date).

2.8.Calitatea serviciilor

Traficul in Rețeaua Vodafone este monitorizat zilnic, la nivel orar, pe toate nodurile importante de Rețea, respectiv circuitele de interconectare ale acestora, in baza standardelor de calitate stabilite pentru fiecare serviciu in parte. Dimensionarea traficului se face pe baza formulelor specifice de trafic, asigurând ca la ore de trafic maxim probabilitatea de a nu trata un apel sa fie sub 2%, atât pentru apelurile de voce în interiorul rețelei, cât şi cu partenerii de interconectare. Potrivit licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, Vodafone asigură următoarele standarde de calitate pentru serviciile de voce şi date:

 1. pentru serviciile 2G (GSM):
  1. serviciul va fi furnizat 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână;
  2. rata de blocare a apelurilor – pe calea radio – în ora de trafic maxim, nu va depăşi 2%;
  3. procentul de întrerupere a apelurilor – pe calea radio – în ora de trafic maxim, nu va depăşi 2%.
  4. viteză maximă permisă de tehnologie: până la 56Kbps descărcare (download) şi 56Kbps încărcare (upload)
 2. pentru serviciile 3G (UMTS-HSDPA):
  1. disponibilitatea reţelei este de minim 98% din timp;
  2. rata de blocare a apelurilor – pe calea radio – în ora de trafic maxim, nu va depăşi 2%;
  3. procentul de întrerupere a apelurilor – pe calea radio – în ora de trafic maxim, nu va depăşi 2%.
  4. viteză maximă permisă de tehnologie: până la 43,2 Mbps descărcare (download) şi 5,7 Mbps încărcare (upload).
 3. pentru serviciile LTE (4G):
  1. disponibilitatea reţelei este de minim 98% din timp.
  2. viteză maximă permisă de tehnologie: până la 225 Mbps descărcare (download) şi 50 Mbps încărcare (upload).

Vodafone nu garantează o viteză minimă a traficului de date specifică fiecărui tip de tehnologie. Viteza traficului de date disponibilă în mod normal diferă de viteza maximă permisă pentru fiecare tip de tehnologie şi este determinată de următorii factori: pachetul de acces la internet ales de Client, echipamentul terminal utilizat de Client, poziţia Clientului în aria de acoperire a celulei şi volumul traficului într-o anumită celulă de comunicații radio dat de număr variabil de utilizatorii finali activi, condiţii meteorologice, caracteristici geografice etc.

Existenţa unuia / mai multor factori menţionaţi mai sus poate duce la:

 1. creşterea timpului de încărcare / descărcare a fişierelor de date;
 2. creşterea timpului de încărcare a paginilor web;
 3. imposibilitatea accesării anumitor conținuturi, aplicații sau servicii pentru care este necesar un nivel de calitate specific.

Informaţii privind aria / harta de acoperire pentru serviciile de voce si date, valorile parametrilor aferenti indicatorilor de calitate ai serviciilor de acces la internet si procedura privind masurarea acestor parametrii sunt puse la dispozitia Clientului online, la www.vodafone.ro.-parametrii de calitate. În cazul în care Serviciile Vodafone nu vor putea fi folosite din cauza unor defecţiuni în sistemul GSM/UMTS/LTE al Vodafone, Clientul poate solicita despăgubiri în conformitate cu dispoziţiile art.14 din prezentul document.

Termenul de remediere a deranjamentelor pentru serviciile de date şi voce în spaţiu deschis (outdoor) este de cel mult 24 de ore de la data primirii reclamaţiei cu excepţia situaţiilor care nu sunt sub controlul Vodafone, dar nelimitat la:

 1. Probleme de alimentare cu energie a site-urilor datorate avariilor in rețelele furnizorilor de energie;
 2. Probleme privind accesul la site-uri, cum ar fi restrictiile impuse de proprietarii locaţiilor unde sunt amplasate echipamentele de comunicații sau probleme cauzate de conditiile meteorologice.

2.9.Portabilitate

2.9.1.În cazul Portarii unui Client din Rețeaua Vodafone in Rețeaua unui alt furnizor de comunicații electronice, acesta va avea dreptul de a păstra Numărul de telefon.

2.9.2.Sunt considerate servicii adiţionale serviciile de voce, fax sau date care sunt activate peste Serviciul de voce mobilă sau fixă, folosind aceeași Cartelă SIM.

2.9.2.În cazul în care Clientul solicită încetarea sau portarea contractului pentru Serviciul de voce mobilă sau fixă pentru un număr ce are un Serviciu adiţional activat (voce, fax, date, etc), Serviciul adiţional se va rezilia odată cu rezilierea sau portarea Serviciului de voce mobilă sau fixă. Pentru a beneficia în continuare de serviciul adiţional, Clientul va avea posibilitatea de a muta gratuit acest serviciu pe alt număr al său. Pentru a se efectua această mutare, Clientul trebuie să solicite către Vodafone această modificare cel târziu la momentul închiderii sau portării serviciului de voce mobilă sau fixă.

3. ECHIPAMENTUL TERMINAL

3.1.Pentru a avea acces la serviciile Vodafone GSM/UMTS/LTE, Clientul va folosi numai Echipamente Terminale compatibile Vodafone GSM, UMTS (3G), respectiv LTE (4G).

3.2.În cazul în care Clientul folosește Echipamente Terminale GSM/UMTS/LTE, altele decât cele comercializate de către Vodafone, Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru problemele de funcţionare ale serviciilor Vodafone datorate Echipamentului Terminal utilizat. Vodafone nu răspunde pentru daune, oricare ar fi acestea, cu excepţia cazului prevăzut la art.3.4 de mai jos.

3.3.Echipamentele Terminale comercializate de Vodafone sunt blocate în reţeaua Vodafone. Vodafone se supune Codului de conduită pentru stabilirea condițiilor standard de deblocare a terminalelor blocate în rețelele de comunicații mobile din România. Detalii cu privire la acest cod se găsesc în documentul TCG, la adresa www.vodafone.ro si pe http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Cod_conduita_deblocare_terminale.pdf). Pentru Echipamentele Terminale blocate în reţea, achiziţionate cu abonament Vodafone se percepe o taxă de deblocare care diferă în funcţie de momentul la care se face cererea de deblocare a telefonului (înainte de expirarea perioadei minime contractuale sau după expirarea acesteia). Echipamentele Terminale se deblochează prin depunerea unei cereri într-unul din magazinele Vodafone, alături de un document care să justifice achiziţionarea Echipamentului Terminal de la Vodafone (de ex. Factură achiziţie Echipament Terminal). Deblocarea unui Echipament Terminal achiziţionat cu abonament se poate efectua în service-ul autorizat Vodafone sau prin cod deblocare, contra taxei de:

 1. 53,75 EUR (TVA inclus) dacă se dorește deblocarea până la împlinirea a 12, respectiv 24 luni de la achiziţionarea Echipamentului Terminal (perioada contractuală);
 2. 10 EUR (TVA inclus) dacă se dorește deblocarea după împlinirea a 12, respectiv 24 luni de la achiziţionarea Echipamentului Terminal.

Deblocarea Echipamentului Terminal se va efectua în maxim 15 zile lucrătoare de la solicitare dacă există resursele tehnice de deblocare.

Pentru Echipamentele Terminale achiziţionate independent de serviciile de comunicaţii Vodafone nu se percepe taxă de deblocare.

3.4.Extraopţiunea pentru Asigurarea Echipamentului Terminal. În cazul în care prin contractul de servicii Vodafone, Clientul a solicitat să încheie o asigurare pentru Echipamentul Terminal, asigurarea este supusă acceptării de către Asigurătorul ACE European Group Limited, Sucursala Polonia. Asigurătorul va comunica direct Clientului, la adresa de facturare menţionată în contractul de servicii Vodafone, într-un termen de maxim 7 (șapte) zile lucrătoare de la data semnării acestuia, acceptarea încheierii Asigurării. Termenii și condiţiile Asigurării, inclusiv tarifele (primele de asigurare) percepute pentru Asigurare, au fost puse de către Vodafone la dispoziţia Clientului înainte de semnarea contractului de servicii Vodafone și devin aplicabile după comunicarea acceptului de către Asigurător. Clientul este de acord ca după comunicarea acceptului Asigurătorului să plătească tariful (prima de asigurare) lunar către Vodafone, în calitate de intermediar al Asigurătorului, inclus în factura de servicii Vodafone.

3.5.Garanția legală. Echipamentul Terminal achiziţionat beneficiază de garanţie legală, conform legii, astfel cum este aplicată de fiecare producator în parte. Clientul primește odată cu Echipamentul Terminal atât factura de achiziţie cât şi certificatul de garanţie emis de producător. Producătorul are obligaţia de a asigura service-ul postvânzare, în mod direct sau prin reprezentanţii săi autorizaţi. Pentru a beneficia de garanţia legală Clienții sunt obligați să prezinte, în original, documentele menţionate mai sus (certificatul de garanţie şi factura de achiziţie).

4. TARIFELE VODAFONE

4.1.Serviciile Vodafone sunt tarifate conform Pachetului de Servicii achiziționat de către Client. Vodafone își rezervă dreptul de a introduce oricând, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, taxe și tarife pentru oricare nou serviciu oferit Clientului.

Tarifele și modul de aplicare a acestora sunt prezentate în documentul CCP. Planul Tarifar ales de către Client se menţine pe o perioadă minimă a contractului şi nu poate fi schimbat decât cu un Plan Tarifar din aceeasi categorie cu cea a Planului Tarifar inițial dar de o valoare mai mare, disponibil în oferta naţională la momentul solicitării Clientului. Categoriile de planuri tarifare comercializate de Vodafone sunt: planuri tarifare de tip „fără Echipament Terminal” sau planuri tarifare de tipul „cu Echipament Terminal”.

Tariful pentru serviciile de voce reprezintă contravaloarea convorbirilor iniţiate și se calculează prin taxare la secundă cu excepţia primului minut de convorbire care se taxează prin rotunjire la un minut. Apelul în reţea reprezintă un apel realizat către numerele de mobil și fix din reţeaua Vodafone. Apelul naţional reprezintă un apel realizat către orice reţea naţională, reţea fixă sau mobilă naţională, inclusiv Vodafone. Apelul internaţional reprezintă un apel realizat către reţele mobile sau fixe din afara României. În cazul în care Planul Tarifar achiziționat de Client include apeluri / SMS-uri către rețele internaționale, beneficiile incluse în Planul Tarifar nu se vor utiliza către destinațiile internaționale Premium sau Speciale, acestea fiind tarifate conform tarifelor menționate în Anexa 1 - Tarife destinații internaționale speciale si premium (parte integrantă a prezentului Contract). Apelul în grup reprezintă un apel realizat între numerele de telefon care aparţin aceluiași Client (factură unică, CNP unic) și care beneficiază de o ofertă de servicii dedicate care oferă acest beneficiu (minute în grup/ tarif special în grup).

4.2.Pentru serviciile de Roaming se vor aplica automat tarifele standard în roaming disponibile pe www.vodafonero/roaming, dacă Clientul nu optează explicit pentru o oferta alternativă de roaming. Orice ofertă alternativă de Roaming poate fi dezactivată la cererea Clientului gratuit, în 1(una) zi lucrătoare. De la momentul dezactivării ofertei alternative, se vor aplica tarifeleor standard de roaming.

4.3.Clientul se obligă sa plăteasca prețul serviciilor Vodafone furnizate încluzând tariful lunar, costul serviciilor facturate la tarifele aferente abonamentului contractat, taxa de abonament pentru luna în curs, precum și orice alte taxe necesare accesului la serviciile solicitate sau la schimbarea opțiunii inițiale pe parcursul executării contractului. Clientul se obligă să plătească prețul serviciilor adiționale de schimbare a SIM-ului, de emitere a unei facturi tipărite și/sau detaliate, transmiterea duplicatului facturii, prețuri în vigoare la momentul la care solicită asemenea servicii. Tarifele serviciilor conexe contractului de servicii Vodafone sunt urmatoarele:

 • schimbarea cartelei SIM cu același Număr de telefon este taxabilă cu 3,96 Euro (valoare cu TVA inclus). Acest tarif nu este perceput în cazul în care înlocuirea este determinata de defecțiuni ale cartelei SIM utilizate sau de schimbarea a terminalului sau a tehnologiei serviciilor de acces;
 • emiterea facturii tipărite nedetaliate este taxabilă cu 0,71 Euro (valoare cu TVA inclus) pentru fiecare factură;
 • emiterea/reemiterea facturii detaliate tipărite este taxabilă cu 0,99 Euro (valoare cu TVA inclus) pentru fiecare factură. Taxa aferentă emiterii/reemiterii facturii detaliate tipărite se aplică per factură solicitată, indiferent de câte numere de telefon sunt active la acea data în contul Clientului.

4.4.Preţul serviciilor Vodafone este stabilit în EURO, la care se adaugă valoarea TVA aplicabilă la data facturării. Plata serviciilor se va efectua de către Client, în lei la cursul de schimb menţionat pe factură, care reprezintă cursul de schimb al BNR valabil la data emiterii facturii. Sumele neplătite la termenul prevăzut în factură se vor plăti cu aplicarea condiţiilor descrise la art. 6 din prezentul contract. Vodafone va putea modifica oricând preţul serviciilor Vodafone, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, făcând publice aceste modificări cu cel puţin 30 de zile înainte.

4.5.Apelurile și SMS-urile către numere cu tarif special, mai mare decât cel aferent apelurilor naţionale (de exemplu, jocuri și concursuri, servicii de conţinut, tonuri de apel) nu se consumă din minutele naţionale și/sau SMS-urile incluse în abonament și/ sau extraopţiuni.

4.6.Apelurile către numere de interes general la nivel local sau naţional de forma 0219xxx, 02xy9xy (de exemplu, numere de taxi, centre de servicii medicale, servicii catering) se consumă din minutele naţionale și/sau SMS-urile incluse în abonament și/sau extraopţiuni. Lista actualizată poate fi verificată pe www.vodafone,ro. Vodafone își rezervă dreptul a aduce modificari asupra listei de numere.

4.7.SMS-ul se tarifează la transmiterea sa, indiferent dacă a fost sau nu recepţionat de destinatar. Un SMS poate conţine un număr de maxim 160 de caractere, iar în cazul în care se depăşeşte acest număr de caractere se tarifează ca un SMS distinct. Traficul de date se tarifează la deschiderea unei sesiuni de date.

4.8.Tarifele pentru serviciile de voce reprezintă contravaloarea apelurilor iniţiate sau primite (în Roaming) şi se calculează: a) pentru apelurile nationale si internationale prin tarifare la secundă, cu excepţia primului minut de convorbire care se tarifează prin rotunjire la un minut; b) pentru apelurile in Roaming initiate din Spatiul Economic European catre destinatii din aceeasi zona, prin tarifare la secunda dupa primele 30 de secunde, iar pentru apelurile primite in aceasta zona prin tarifare la secunda, indiferent de durata; pentru apelurile initiate si primite in celelalte zone, prin rotunjire la minut. SMS-ul se facturează la transmitere.

5. PLATA

5.1.Plata pentru serviciile Vodafone se face pe bază de factură emisă de Vodafone. Factura se emite pentru contul de Client și include toate SIM-urile activate pentru acelaşi cont. În cazul în care Clientul solicită emiterea de facturi individualizate pentru SIM-urile activate pentru acelaşi cont, Clientul se obligă să plătească preţul de 3,576 Euro (cu TVA inclus) pentru fiecare factură individualizată solicitată. Data plăţii se consideră data când Clientul efectuează plata. Plata facturii este considerată o obligaţie esenţială a Clientului.

5.2.Fiecare factura va conține informatii despre perioada facturată. În prima luna de la activare, valoarea abonamentului si volumul de trafic inclus in oferta vor fi proportionale cu numărul de zile ramas până la data de facturare. Prima factură va acoperi serviciile furnizate Clientului în perioada cuprinsă între data activarii si prima zi a ciclului de facturare. În cazul unei modificari a Planului Tarifar / Pachetului de Servicii (inclusiv rezilierea acestuia) pe parcursul lunii de facturare, beneficiile incluse Planului Tarifar / Pachetul de Servicii sunt calculate proportional cu perioada cuprinsă între data modificării Planului Tarifar / Pachetului de Servicii sau deconectarii numărului si data de facturare. Ultima factura de servicii emisa va cuprinde taxa de abonament aferenta perioadei in care numărul de telefon nu a mai fost activ in Rețeaua Vodafone, cuprinsa intre data deconectarii numărului si data de facturare, si, daca este cazul, costurile suplimentare inregistrate in perioada in care numărul de telefon a fost activ in Rețeaua Vodafone. În cazul in care ultima factura de servicii emisa va fi negativa, in vederea recuperarii unei sume negative provenita dintr-o factura de servicii Vodafone este necesara adresarea de catre Client a unei cereri scrise alaturi de copia actului de identitate, suma negativa putand fi recuperata fie in numerar la o casierie Vodafone, fie prin transfer bancar.

Ca și excepție de la prevederile de mai sus, în cazul Serviciilor de Roaming, facturarea se poate realiza la o data ulterioară lunii pentru care s-au prestat Serviciile, depinzând de data la care partenerul de roaming pune la dispoziția Vodafone informatiile necesare facturarii acestor servicii.

5.3.Clientul va plăti serviciile facturate la data scadenţei stabilită în fiecare factură, sau în avans (în situaţiile prevăzute la alin. 2.3.). Data scadenţei înseamnă o perioadă de 14 zile de la data emiterii facturii. După expirarea acestei perioade, Clientul se află de drept în întârziere.

5.4.Modalităţi de plată a facturii. Factura se poate achita prin următoarele mijloace de plată: numerar, card bancar, transfer bancar, inclusiv direct debit sau prin internet. Informaţii actualizate și alte detalii privind mijloacele și modul de plată sunt disponibile pe pagina a doua a facturii. Plata prin intermediul serviciilor bancare (card, direct debit, ordin de plată, online banking, etc.) poate presupune perceperea de către bancă a unui comision de plată/transfer.

5.5.Comunicarea facturii

5.5.1.Comunicarea facturii în aplicaţia MyVodafone

5.5.1.1.În cazul în care Clientul nu optează pentru transmiterea facturii în formă tipărită, factura se va transmite acestuia în format electronic, prin contul MyVodafone (www.vodafone.ro/myvodafone) și/sau email. Vodafone va emite Clientului o solicitare de plată lunară, pe care o va pune la dispoziţia Clientului online, la www.vodafone.ro, iar Vodafone va anunţa prin e-mail/SMS Clientul atunci când o nouă solicitare de plată este disponibilă.

5.5.1.2.Factura prin mijloace electronice va fi disponibilă în contul Clientului timp de 6 luni, astfel ca acesta să aibă posibilitatea s-o descarce, s-o printeze sau să o salveze timp de 6 luni.

5.5.1.3.Obligaţia de plată a Clientului este independentă de accesarea sau nu a contului. Chiar şi dacă contul este inactiv, factura se consideră primită şi suma facturată este datorată.

5.5.1.4.În fiecare lună Clientul va primi prin e-mail un rezumat al facturii sale. Accesul la internet nu face parte din acest Contract.

5.5.1.5.Clientul poate oricand opta pentru transmiterea facturilor pe suport de hârtie(in forma tiparita), tariful pentru acest serviciu fiind prevazut la art. 4.3. In aceasta situatie, factura se va transmite prin poştă, la adresa specificată în contract.

5.5.2.Termen de plată. Clientul se obligă să achite suma facturată în termen de 14 zile de la expirarea perioadei de facturare lunară calculată de la data activării serviciului fie pe baza facturii transmise de Vodafone, ori pe baza informaţiilor de plată transmise de Vodafone prin email sau SMS ori a informaţiilor despre facturare postate pe contul Clientului MyVodafone.

5.5.3.Plăţi online. În cazul plăţii cu cardul bancar, se vor folosi soluţiile online oferite de Netopia Sistem SRL. Dacă plata se face prin virament bancar, data plăţii este aceea la care contul Vodafone a fost alimentat cu suma de bani care a făcut obiectul plăţii.

6. ÎNTÂRZIERI LA EFECTUAREA PLĂŢII

6.1.Pentru facturile neplătite la termen Clientul va plăti penalităţi de întârziere în cuantum de 0,5%/zi de întârziere, cu titlu de daune moratorii până la plata întregii sume. Orice sumă neplatită la scadenţă va fi plătită de Client în Lei, conform art.4.4. de mai sus. Totalul penalităţilor de întârziere poate depăși cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

6.2.Imputaţia plăţii.Conform înţelegerii părţilor plata făcută de către Client se va imputa astfel: mai întâi se va imputa plata asupra cheltuielilor, penalităţilor, dobânzilor, iar apoi asupra sumelor principale scadente începând cu datoria cea mai veche.

6.3.Suspendarea Serviciului. Vodafone poate suspenda Serviciul din motive imputabile Clientului, în următoarele situaţii exemplificative și nu limitative: în cazul în care Clientul nu plătește la termen suma facturată atât pentru Serviciile furnizate cât şi pentru Echipamentele Terminale achiziţionate (telefoane, accesorii, centrale etc.). Suspendarea serviciului în baza motivelor arătate mai sus, se face întotdeauna cu anunţarea Clientului prin apel direct sau SMS, cu privire la suspendare și cu privire la data facturării, suma de plată și data scadenţei.

Consecinţele suspendării asupra celorlalte drepturi și obligații contractuale: imposibilitatea efectuării/primirii de apeluri şi/sau SMS-uri, înregistrarea în Preventel, imposibilitatea achiziţiei de noi Echipamente Terminale, imposibilitatea activării de noi servicii sau de a transfera un contract către o altă persoană, retragerea unor bonusuri sau discounturi.

6.4.Pentru lipsa de credibilitate a Clientului, ca urmare a cazurilor de mai sus, Vodafone poate aplica suspendarea serviciului pentru toate cartelele SIM și Serviciile activate în contul aceluiași Client, chiar dacă întârzierea la plată a intervenit doar pentru o singură cartelă SIM, un singur echipament achiziţionat (telefoane, accesorii, centrale etc.) sau doar pentru un singur Serviciu oferit de Vodafone.

7. PIERDEREA / DISTRUGEREA CARTELEI SIM SAU A ECHIPAMENTULUI TERMINAL

7.1.În cazul furtului, pierderii sau deteriorării cartelei SIM/ Echipamentului Terminal în care există o cartelă SIM, Clientul are obligaţia de a anunţa de îndată Vodafone. Vodafone va restricţiona imediat cartela SIM. Clientul are obligaţia de a face dovada plângerii la Poliţie despre această situaţie, în termen de maxim 15 zile de la data furtului. Obligaţia Clientului de a plăti taxa lunară de abonament se suspendă pe o perioada de maxim 30 zile de la data la care transmite Vodafone dovada plângerii la Poliţie. Clientul se obligă să plătească toate taxele și tarifele aferente lunii/lunilor respective până la momentul notificării furtului cartelei SIM/ Echipamentului Terminal precum și după expirarea perioadei de 30 zile.

7.2.În cazul pierderii cartelei SIM/ Echipamentului Terminal, Clientul are obligaţia de a anunţa de îndată Vodafone despre această situaţie. Vodafone va confirma primirea acestei informaţii și va restricţiona imediat cartela SIM. În perioada în care cartela SIM este restricţionată, obligaţia Clientului de a plăti taxa lunară de abonament nu se suspendă.

7.3.În cazul în care Clientul nu anunţă pierderea sau furtul cartelei sau în cazul în care nu cere ca aceasta să fie restricţionată, Clientul va fi exclusiv răspunzător de efectele folosirii de către un terţ a cartelei SIM pierdute sau furate.

7.4.În situaţiile de furt sau pierdere a cartelei SIM/ Echipamentului Terminal, Clientul va putea beneficia de Servicii după ce va solicita înlocuirea cartelei SIM. Informaţii privind înlocuirea cartelei SIM se regăsesc pe www.vodafone.ro și/sau în magazinele Vodafone.

8. CESIUNE

8.1.Vodafone are dreptul să transfere integral sau parţial drepturile sale de creanţă izvorâte din prezentul contract unei terţe părţi.

8.2.Clientul poate să transfere Contractul său unui terț, exclusiv punctele de loialitate şi oferta promoţională, numai cu acordul scris al Vodafone şi numai prin semnarea contractului tip de cesiune pus la dispoziţia Clienţilor de Vodafone. Cesiunea produce efecte atât între părţi, cât şi faţă de Vodafone numai după exprimarea în scris de către Vodafone a acordului asupra cesiunii. Acordul Vodafone în ceea ce priveşte cesiunea contractului este dat sub condiţia rezolutorie constând în neplata ultimei facturi emise înainte de data transferului precum şi a serviciilor utilizate de la data ultimei facturi şi data transferului, netransmiterea documentaţiei de către Clientul care preia şi plata garanţiilor solicitate conform prezentului Contract, apariţia unor informații noi faţă de data acordului, referitoare la identitatea Părţilor sau a calităţii reprezentanţilor acestora precum și plata de către Clientul care preia, a facturilor proprii la zi, în cazul în care este Client existent. În cazul îndeplinirii condiţiei rezolutorii, atât acordul Vodafone cu privire la cesiune cât şi contractul de cesiune vor fi lipsite retroactiv de efecte juridice. În consecinţă, Contractul cu Vodafone va continua cu Clientul cedent.

8.3.Cesiunea cu titlu oneros a oricăror dintre drepturile acordate prin Contract Clientului, sau acordarea cu titlu oneros a dreptului de folosinţă a Abonamentului sau a altor drepturi rezultând din Contract se consideră Fraudă din partea Clientului.

8.4.În cazul Cesiunii Contractului, Clientul care preia Contractul (Noul Titular), înţelege că preia drepturile şi obligaţiile Clientului care a transferat (Titular Actual) exclusiv punctele de loialitate acumulate înainte de data cesiunii şi oferta promoţională, şi se obligă să plătească taxa în vigoare la momentul cesiunii contractului, disponibilă pe www.vodafone.ro.

9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

9.1.Clientul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract printr-o notificare adresată Vodafone, cu minim 30 de zile înainte de data la care dorește încetarea contractului. Notificarea trebuie să ia forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire. Contractul va fi încetat la data / în termenul menționat în cuprinsul cererii de încetare sau în termen de de 30 de zile de la primirea cererii scrise de încetare de către Vodafone. La încetarea contractului și dezactivarea cartelei SIM, Clientul se obligă să achite toate datoriile către Vodafone, precum și justa despăgubire prevăzută la articolul 10.3 pentru încetarea contractului înainte de termen (dacă este cazul).

9.2.Vodafone poate rezilia unilateral, de plin drept și fără altă formalitate prealabilă prezentul contract din motive imputabile clientului cu o notificare scrisă adresată cu 15 zile înainte de data încetării, în următoarele cazuri:

 1. Clientul nu-și respectă în mod repetat obligaţia de plată a sumelor datorate;
 2. Pierderea credibilităţii Clientului în cazul întârzierilor repetate la plata facturilor;
 3. Clientul folosește în reţeaua GSM/UMTS/LTE telefoane mobile GSM/UMTS/LTE care nu sunt conforme cu prevederile legale privind introducerea pe piaţă, libera circulaţie şi punerea în funcţiune pe teritoriul României a echipamentelor radio şi a echipamentelor terminale de telecomunicaţii;
 4. Clientul revinde serviciile furnizate de Vodafone sau încalcă prevederile art.11.1.
 5. Clientul folosește serviciile GSM/UMTS/LTE în mod abuziv, pentru șicanarea altor Clienţi Vodafone, terţe persoane sau a angajaţilor Vodafone;
 6. decesul Clientului;
 7. Clientul nu-și respectă obligaţiile menționate la articolele 11., 2.3., 5 din prezentul contract.
 8. Clientul nu transmite sau depune la Vodafone, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului, documentele necesare încheierii contractului și/sau depozitul de garanţie solicitate de către Vodafone;
 9. Dacă se constată ulterior că documentele prezentate în vederea încheierii contractului au fost expirate sau false;
 10. Utilizatorul efectiv nu are la cunoștinţă datele de identificare ale titularului de contract.

9.3.Încetarea contractului în cazurile enumerate la pct.9.2. se va produce de plin drept, fără intervenţia instanţei judecătorești competente, fără drept la compensaţie sau despăgubiri.

10. EFECTELE ÎNCETĂRII CONTRACTULUI

10.1.În cazul în care prezentul contract încetează din orice motiv, Clientul va plăti serviciile furnizate, taxele și tarifele lunare datorate înainte de încetarea contractului, inclusiv orice sumă datorată potrivit art. 10 și art. 11 (acolo unde este cazul).

10.2.În termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea contractului, Vodafone va înapoia Clientului, la solicitarea expresă a acestuia, sumele depuse cu titlu de garanţie, mai puţin pe acelea pe care Clientul le datorează către Vodafone.

10.3.Modul de calcul al justei despăgubiri. În cazul în care Clientul solicită încetarea prezentului contract înainte de expirarea perioadei minime contractuale sau încetarea contractului înainte de expirarea acestei perioade este generată de încălcarea obligațiilor contractuale de către Client, acesta datorează o despăgubire egală cu valoarea prejudiciului cauzat.

Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la o anumită Sumă Inițială, pentru fiecare cartelă SIM dezactivată. Suma Inițială este stabilită conform tabelului de mai jos, având la bază următoarelor criterii: numărul de luni rămase până la expirarea perioadei minime contractuale, contravaloarea lunară a Pachetului de Servicii fără aplicarea reducerilor sau discounturi promoţionale (Planului Tarifar și Extropțiunile cu Perioadă Minimă contractuală), tipul Echipamentului Terminal achiziționat de Client la preț promoțional odată cu activarea sau prelungirea contractului de servicii.

Valoare lunară a Pachetului de Servicii – valoare cu TVA inclus

Sub  10  Euro / lună

Între 10 Eur / lună  -  20  Euro / lună

Între 20 Eur / luna  -  40 Euro / luna

Peste 40 Euro / luna

Sumă Inițială - Echipament Terminal cu  acces la tehnologia 4G (LTE)

150 Euro

300 Euro

400 Euro

600 Euro

Suma iniţială pentru Echipament Terminal cu capabilităţi 3G sau tehnologii superioare

150 Euro

200 Euro

Suma iniţială pentru Telefon Echipament Terminal cu capabilităţi inferioare tehnologiei 3G

140 Euro

Sumă Inițială pentru Pachet de Servicii fără Echipament Terminal / alt device

100 Euro

In toate cazurile, Clientul nu va achita, ca si justa despagubire o suma mai mare decat contravaloarea planului tarifar lunar (inclusiv extraoptiuni) inmultita cu numărul de luni rămase până la expirarea Perioadei minime contractuale.

10.4.Astfel, prejudiciul conform art. 10.3 va fi egal cu Suma Inițială împărțită la numărul de luni din cadrul perioadei minime contractuale și înmultită cu numărul de luni rămase până la expirarea acesteia.

Formulă de calcul: Justă Despăgubire = (A : B) x C
A = Suma Inițială
B = Perioada minimă contractuală
C = Numărul de luni rămase până la expirarea Perioadei minime inițiale

10.5.În cazul în care Clientul a achiziţionat la activarea sau prelungirea contractului de servicii o tabletă sau un alt Echipament Terminal în rate, acesta va achita la încetarea prezentului contract înainte de expirarea perioadei minime, suplimentar justei despăgubiri calculată conform art. 10.3 – 10.4 din prezentul contract, diferenţa dintre preţul de achiziţie al tabletei şi preţul fără conectare (dacă există o astfel de diferenţă), la care se va adăuga valoarea ratelor neplătite.

11. UTILIZAREA NEREZONABILĂ SAU INADECVATĂ A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR VODAFONE. ABUZUL.

11.1.Utilizarea rezonabilă a Serviciilor Vodafone. Serviciile Vodafone sunt destinate utilizării rezonabile şi în condiţiile unor practici loiale, pentru nevoile proprii ale Clientului, în calitatea sa de utilizator final.

11.2.Se considera utilizare rezonabilă de către Vodafone acea utilizare care nu încalcă oricare dintre următoarele condiţii, în cursul unei luni de facturare:

 • Numărul de minute al apelurilor iniţate (către reţele naţionale, internaţionale sau roaming) NU depăşeste cu 500 numărul de minute primite;
 • Numărul de SMS/MMS-urile iniţiate (către reţele naţionale, internaţionale sau roaming) NU depăşeşte cu 200 numărul SMS/MMS-urilor primite.

11.3.Recomercializarea serviciilor Vodafone către terţi furnizori sau utilizarea Serviciilor Vodafone în scopul obţinerii de profit sunt considerate utilizări inadecvate ale Serviciilor Vodafone, neautorizate şi nu sunt permise în baza prezentelor termeni şi condiţii. Totodată, Utilizarea cartelelor SIM/serviciilor Vodafone în alte scopuri decât cele pentru care au fost oferite Clientului în calitate de utilizator final sau pentru prestarea de activităţi comerciale cum ar fi, de exemplu, cele de tipul centru de relaţii cu clienţii (call center), cercetări de piaţă sau telemarketing este interzisă. Clientul poate solicita, în baza unui întelegeri comerciale distincte, furnizarea unui serviciu având ca obiect astfel de operaţiuni, cu aplicarea tarifelor corespunzătoare unei asemenea utilizări.

11.4.Utilizarea abuzivă a serviciilor Vodafone. Este considerată utilizare abuzivă şi este interzisă utilizarea cartelelor SIM/serviciilor Vodafone în vederea: intermedierii și/sau transferului de convorbiri telefonice și/sau date, în reţeaua Vodafone și/sau în alte reţele; testării unor echipamente; intermedierii şi/sau transferului de convorbiri telefonice naţionale şi internaţionale folosind ca mediu de propagare internetul şi nu a sistemului GSM/3G/ LTE.

11.5.Orice utilizare a serviciilor Vodafone în alte scopuri decât efectuarea şi primirea de apeluri/SMS/ MMS/apeluri video directe între utilizatorii finali este strict interzisă.Ca şi consecintă, Clientul se obligă să nu expedieze mesaje scrise, să nu iniţieze apeluri sau să utilizeze date mobile cu ajutorul unor sisteme automate în orice alte scopuri care sunt contrare utilizării pentru nevoi proprii a serviciilor furnizate de către Vodafone. Totodată, Clientul se obligă să nu utilizeze conexiunea de internet mobil sau fix sau orice alt Serviciu Vodafone în scopuri ilicite/ilegale cum ar fi: spam (acest proces presupune expedierea mesajelor nesolicitate, în mod repetitiv, de cele mai multe ori cu caracter comercial, de publicitate pentru produse și servicii), phishing (acest proces presupune obținerea unor date confidențiale folosind tehnici de manipulare a datelor identității unei persoane sau a unei instituții), spoofing (acest proces presupune modificarea identităţii unui sistem/ număr de telefon/ cartele SIM sau crearea unei identități suplimentare pentru a imita un dispozitiv/ sistem/ număr de telefon/ cartelă SIM într-o sesiune de comunicații sau o tranzacție), flooding (reprezintă un atac prin inundarea unui sistem/ dispozitiv cu cantități mari de trafic cu scopul de a crea refuzul de servicii prin cereri incorecte pentru o retea) etc. Sanctiuni. Orice încercare de accesare neautorizată a datelor personale ale altui utilizator (incluzând dar fără a se limita la: datele de facturare ale unui utilizator, datele cu caracter personal şi datele de trafic, credenţialele de utilizator sau parolele asociate contului unui utilizator) sau de modificare a conţinutului site-ului www.vodafone.ro, sau de obstrucţionare a funcţionării normale a serverului care deserveşte acest site se consideră drept o încercare de utilizare frauduloasă a site-ului şi duce la iniţierea procedurii de cercetare penală împotriva persoanei (persoanelor) vinovate de astfel de faptă.

11.6.Încălcarea de către Client a obligaţiilor prevăzute în articolul 11 constituie fie o încălcare a bunelor practici, o utilizare nerezonabilă sau inadecvată (art. 11.1. – 11.3.), fie o utilizare abuzivă/ frauduloasă (art. 11.4. – 11.6.) şi atrage răspunderea contractuală, indivizibilă a Clientului pentru contractul de servicii încheiat cu Vodafone, indiferent de numărul de SIM-uri activate. De la data constatării încălcarii obligaţiilor impuse prin prezentul articol sau existenţei unei suspiciuni întemeiate privind această încălcare, Vodafone are dreptul de a lua oricare dintre următoare măsuri, cumulat sau separat:

 • să retragă unilateral orice formă de discount/ bonus acordat Clientului;
 • să suspende temporar, până la următorul ciclu de facturare, accesul Clientului la serviciul pentru care s-a constatat încălcarea clauzei de utilizare rezonabilă;
 • să suspende temporar, până la următorul ciclu de facturare, accesul Clientului la toate serviciile Vodafone activate în baza Contractului;
 • să deconecteze permanent serviciile Vodafone cu rezilierea unilaterală și de plin drept a Contractului și aplicarea taxei de justă despăgubire aferentă.

11.7.În cazul încălcării obligaţiilor prevăzute la art. 11.4 - 11.6, Vodafone este îndreptăţit, de asemenea, la plata unor despăgubiri în cuantum de 3.500 euro / lună de utilizare abuzivă / cartelă SIM utilizată în acest mod, despăgubiri ce pot fi reţinute automat de către Vodafone din orice sume plătite în avans de către Client, indiferent de contractul în baza căruia au fost plătite.

12. FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin caz de forţă majoră se înţeleg împrejurările care au intervenit după încheierea contractului, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevăzute și inevitabile pentru una dintre părţi, cum ar fi, dar nelimitat la: stare de război, stare de necesitate, embargou, legi, regulamente, decizii sau directive ale oricărui guvern cu jurisdicţie competentă în probleme legate de acest contract sau orice act sau situaţie dincolo de controlul rezonabil al părţilor, recunoscut de lege ca fiind un caz de forţă majoră. Partea care invocă forţa majoră va comunica în scris, în termen de maxim 5 zile, celeilalte părţi, dovada intervenirii și încetării cazului de forţă majoră.

13. MODIFICĂRI

13.1.Vodafone îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral clauzele contractuale, inclusiv taxele şi tarifele pentru orice serviciu oferit, în situaţiile care depind de tendintele pieţei, dezvoltări tehnologice, schimbări ale parteneriatelor cu terţii sau de situaţii cu potential risc financiar ori alte situații similare care conduc la un dezechilibru economic între părți. Astfel de modificări se vor realiza cu informarea Clientului, cu cel puţin 30 de zile înainte de operarea modificării, conform legislației specifice comunicațiilor electronice.

13.2.În cazul modificării unilaterale a prezentului contract de către Vodafone, Clientul are dreptul de denunțare unilaterală a contractului, în baza unei notificări scrise, fără plata niciunor penalităti sau despăgubiri. Notificarea de denunţare unilaterală va fi trimisă de Client, în termen de cel puțin 30 zile de la primirea informațiilor de la Vodafone legate de modificarea unilaterală a contractului. Clientul trebuie să își exercite cu bună-credință dreptul de denunțare unilaterală a contractului. Cu titlu de despagubire pentru prejudiciul creat, Clientul are dreptul de a pastra Echipamentul Terminal achizitionat la pret promotional fara plata vreunor sume suplimentare.

13.3.Clientul se obligă să comunice de îndată Vodafone, în scris, orice modificare privind datele sale cu caracter personal, cum ar fi: numele, prenumele, adresa, BI/CI, CNP, precum și, în cazul persoanelor juridice/persoane fizice autorizate, a datelor cum ar fi: persoana responsabilă să semneze contractul Vodafone/acte adiţionale de prelungire/activarea de noi servicii/transfer de responsabilitate/renunţare la abonamente sau la anumite servicii și statutul juridic după caz (inclusiv cesionări, transferuri, etc.), astfel încât acestea să fie exacte și actualizate. Aceste modificări devin opozabile Vodafone de la data comunicării. În caz contrar, Vodafone nu își asumă răspunderea pentru acte sau fapte realizate de persoane neîndreptăţite să-i reprezinte pe Clienţii Vodafone și nici pentru exactitatea datelor cu caracter personal/datelor neactualizate de către Client.

13.4.Orice modificare solicitată de Client cu privire la opţiunile acestuia exprimate la Secţiunea “Acordul Clientului” din documentul CCP va fi prelucrată de către Vodafone în termen de maximum 7 zile de la data la care Clientul comunică modificarea către Vodafone.

14. RĂSPUNDEREA VODAFONE

14.1.Clientul poate solicita despagubiri în următoarele situații: nerespectarea de către Vodafone a termenului de remediere a deranjamentelor pentru serviciile de voce și date, a termenului de activare a serviciilor și a termenului de solutionare a reclamatiilor stabilit în cadrul Procedurii de soluţionare a reclamaţiilor utilizatorilor finali. Despăgubirile acordate în cazul imposibilitatii de utilizare a serviciilor Vodafone din caza unor defecţiuni în sistemul GSM/UMTS/LTE al Vodafone se calculează proporţional cu taxa lunară de abonament şi perioada in care Clientul nu a beneficiat de servicii. In cazul nerespectării termenului de activare a serviciilor şi a termenului de soluţionare a reclamaţiilor, taxa lunară de abonament va fi redusă proporţional cu numărul de zile cu care s-a depăşit termenul asumat in contract. Reducerea taxei lunare de abonament se va evidenţia în factura din luna imediat următoare perioadei de nefuncţionare. Cu excepţia celor prevăzute mai sus, Vodafone nu răspunde pentru daune, oricare ar fi acestea, a căror existenţă Clientul o consideră cauzată de nefunţionarea Serviciilor Vodafone. Despăgubirile pot fi solicitate în termen de maxim 30 de zile de la data soluţionării deranjamentului sau a reclamaţiei, respectiv de la data activarii serviciului.

În cazul în care contractul de servicii încetează ca urmare a aplicabilității dispozițiilor de mai sus, Clientul este obligat să returneze Echipamentul Terminal achiziționat la semnarea contractului de servicii. În cazul în care Clientul optează pentru păstrarea Echipamentului Terminal sau refuză returnarea acestuia, Vodafone este îndreptățită să solicite Clientului o suma reprezentând diferența dintre prețul de lista al respectivului Echipament Terminal și prețul promoțional achitat de Client.

14.2.Limitarea obligaţiei. Obligaţiile Vodafone de a furniza Servicii se limitează la cele prevăzute în prezentul contract, excepţie făcând cazul în care există dispoziţii imperative prevăzute de legea română.

Vodafone nu va fi răspunzător faţă de Client, utilizator sau terţe persoane pentru nicio daună, pierdere de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor ocazii de afaceri sau alte pierderi suferite de Client rezultate direct sau indirect din folosirea necorespunzătoare a serviciilor și echipamentelor de comunicaţii, nefuncţionarea serviciului din motive de ordin tehnic și/sau din acţiunea unor terţi.

14.3.Vodafone nu răspunde de nicio daună directă sau indirectă cauzată Clientului de indisponibilitatea sau de funcţionarea defectuoasă a Serviciului. Vodafone îşi declină orice răspundere pentru (1) erori cauzate de soft, defecţiuni de reţea, modificarea şi/sau de securizarea oricăreia din informaţiile care tranzitează alte sisteme decât sistemul Vodafone sau erori cauzate de defecţiuni în reţelele unor terţi operatori; (2) utilizarea frauduloasă/ inadecvată a reţelei de către Client, în sensul alineatului 11 de mai sus.

14.4.Vodafone nu răspunde de calitatea, tipul sau gradul de acoperire a Serviciilor de Roaming, toate acestea depinzând de rețele și/sau sisteme de telecomunicatii ale partenerilor de roaming. Clientului îi revine obligația exclusivă de a verifica aceste informații cât și informațiile legate de tarifele practicate de Vodafone în roaming înainte de utilizarea Serviciilor de Roaming.

14.5.Clientul este singurul răspunzător pentru utilizarea accidentală a Serviciului de Roaming atunci când acesta se află în zona de graniță a României. În vederea evitării costurilor involuntare, se recomandă Clientului să verifice rețeua utilizată în momentul primirii sau inițierii serviciilor de comunicații de pe Echipamentul Terminal.

14.6.Utilizarea Serviciilor cu Valoare Adăugată presupune informarea prealabilă a Clientului și acceptarea condițiilor de furnizare a acestor Servicii. În cazul în care Clientul decide utilizarea Serviciilor de Conținut furnizate de partenerii Vodafone prin intermediul Rețelei Vodafone, Vodafone nu va răspunde pentru tarifele practicate de acesti furnizori, conținutul, modul de înregistrare și/sau publicitatea apelurilor sau a mesajelor legate de aceste Servicii cu Valoare Adăugată.

15. RĂSPUNDEREA CLIENTULUI

Conform prezentului contract, Clientul răspunde pentru:

 • neplata/întârzierea la plată a serviciilor prestate așa cum sunt descrise la art. 5 - Plata, art.6 -Întârzieri la efectuarea plăţii și art.10 - Efectele încetării contractului;
 • folosirea abuzivă, inadecvată, nerezonabilă ori frauduloasă a Serviciului, contrar scopului și obiectului contractului, astfel cum este menţionat la art.11.

16. CONFIDENŢIALITATE ŞI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI A DATELOR DE TRAFIC

16.1.Vodafone asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale Clientului și respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal ale Clientului. Această obligaţie nu se aplică în cazul informaţiilor dezvăluite deliberat de către Client unor părţi terţe.

16.2.Prelucrarea datelor cu caracter personal si a datelor de trafic

16.2.1.Scopul prelucrarii. Vodafone colecteaza si prelucrează datele cu caracter personal ale Clientului (incluzand codul numeric personal) si datele de trafic ale Clientului (referitoare la durata sau momentul convorbirilor, data efectuarii acestora, Rețeaua in care origineaza sau in care se termina comunicarea, momentul de inceput si de sfarsit al comunicarii, costul convorbirilor, etc.), în temeiul legii, cu bună-credinţă, în scopuri legitime, pentru încheierea și executarea contractului de servicii Vodafone, respectiv pentru furnizarea serviciilor Vodafone și/sau a extraopţiunilor alese de către Client furnizate de terţi parteneri prin intermediul Vodafone. Totodată, prelucrarea datelor cu caracter personal si a datelor de trafic permite exercitarea tuturor drepturilor si obligatiilor conexe izvorate din Contract (ca de exemplu: activarea serviciilor si a cartelei SIM, facturare, relatii cu clientii, recuperarea sumelor datorate, in scopul verificarii respectarii limitelor de utilizare ale Cartelei SIM, furnizarea de servicii cu valoarea adaugata, administrarea bazei de clienti, etc).

16.2.2.Sistemul Preventel. Vodafone foloseste Sistemul Preventel în scopul prevenirii și diminuării riscului de fraudă în rândul Clienților. În cazul încălcării obligațiilor stipulate în prezentul Contract (incluzând, dar fără a se limita la obligațiile prevăzute la art. 5 – Plată, 6 - Întârzieri la efectuarea plăţii, 10 - Efectele încetării contractului; 11 - Abuzul și utilizarea inadecvată a produselor și serviciilor Vodafone) datele cu caracter personal ale Clientului pot fi transferate către Sistemul Preventel.

16.2.3.Datele de trafic si de localizare. Prin utilizarea serviciilor, Clientul își exprimă acordul ca datele sale de trafic și datele de localizare să fie prelucrate de către Vodafone România, Vodafone Group Plc. (societate comerciala din U.K.) precum si orice alti imputerniciti din tara sau din strainatate, în scopuri legate de furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice, pe durata executarii contractului cat si pe perioada de maximum 3 ani de la data încetarii acestuia, exceptand situatiile pentru care legea prevede un alt termen, caz in care se va aplica termenul prevazut de lege. Refuzul Clientului faţă de prelucrarea acestor date echivalează cu imposibilitatea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice și exonerează Vodafone de orice răspundere în acest sens.

16.2.4.Prelucrarea înseamnă accesul, utilizarea, stocarea, afişarea, copierea, transmiterea, interpretarea, editarea şi/sau distribuirea de informaţii către servere locale şi/sau internaţionale. În conformitate cu dispoziţiile legii privind protecţia datelor personale, Clientul este de acord, explicit și fără echivoc, ca: (i) Vodafone să folosească datele cu caracter personal, pe care Clientul le furnizează la încheierea prezentului contract, pe teritoriul României , (ii) să le transfere în tara sau străinătate, către Vodafone Group Plc., către alţi distribuitori, furnizori de comunicații electronice și contractori locali și transfrontalieri cu care Vodafone este în relaţii contractuale, (iii) sa le dezvaluie catre autoritati/institutii publice abilitate in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, la solicitarea acestora din urma, pentru realizarea obiectului acestui contract.

16.2.5.Clientul înţelege și este de acord că manifestarea dreptului său de opoziţie este echivalent cu imposibilitatea prestării serviciului de către Vodafone. Mai exact, în momentul în care Vodafone primește cerere scrisă prin care Clientul se opune ca datele care-l vizează să facă obiectul unei prelucrări sau să fie transferate în străinătate ori dezvăluite către terţe părţi, Vodafone este îndreptăţit să înceteze a mai presta serviciul de comunicaţii electronice în baza prezentului contract.

16.2.6.În cazul în care Clientul şi-a dat consimţământul pentru primirea de comunicări comerciale, Vodafone, sau companiile Grupului Vodafone, va/vor utiliza datele cu caracter personal pe care Clientul le furnizează Vodafone împreună cu alte informaţii, inclusiv date de localizare, orice date prelucrate într-o reţea de comunicaţii electronice, care indică poziţia geografică a echipamentului terminal al utilizatorului unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului, preferinţele legate de utilizarea webului şi preferinţele de cumpărare ale clientului, atât pe durata contractului cât și după expirarea acestuia, cu excepţia cazului în care Clientul notifică Vodafone retragerea consimţământului dat.

16.3.Drepturile persoanei vizate

Dreptul Clientului (persoana vizata), respectiv drepturile prevăzute de Legea 677/2001 și legea 506/2004, sunt urmatoarele:

 1. dreptul de acces la date - orice persoană vizată are dreptul de a obţine, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de operator;
 2. dreptul de intervenţie asupra datelor - orice persoană vizată are dreptul de a solicita, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 3. dreptul de opoziţie - persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unor prelucrări sau să fie dezvăluite unor terţi;
 4. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiţiei, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere în domeniu;
 5. dreptul de a merge in instanţa si a cere daune pentru încălcarea drepturilor in baza Legii 677/2001;
 6. persoana in cauza poate cere, gratuit, in scris, in orice moment, ca datele sale personale sa nu mai fie procesate.
 7. dreptul de a cere Vodafone sa înceteze sa mai trimită Clientului mesaje promoţionale. Clientul va fi informat in legătura cu efectuarea schimbărilor in opţiunile sale privind datele sale personale, in termen de 15 zile de la data comunicării schimbărilor respective catre Vodafone.

Vodafone va răspunde solicitărilor persoanei vizate privind drepturile prevăzute de Legea 677/2001 (dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie) în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Cererea întocmită în formă scrisă, datată și semnată, va fi trimisa la adresa electronică: persoane.fizice_ro@vodafone.com

16.4.Registrele abonatilor. În conformitate cu legislația în vigoare, datele cu caracter personal (nume, prenume, adresa de domiciliu, număr de telefon), vor fi incluse în registrele publice ale abonaților, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului, excepție fiind situația în care Clientul optează în sens contrar la momentul încheierii contractului. Scopul întocmirii registrelor este simpla căutare a datelor abonaților.

Pe parcursul derulării relației contractuale cu Vodafone, Clientul are dreptul de a reveni oricând asupra decizie, de a verifica, rectifica sau elimina datele incluse în aceste registre, în mod gratuit, conform art. 16.3 de mai sus.

17. CONTUL MYVODAFONE

17.1.În momentul primirii unei adrese de e-mail, Vodafone creează automat un cont MyVodafone, în condiţiile de mai jos. Clientul are posibilitatea să refuze crearea contului respectiv. Client înseamnă orice persoană fizică sau juridică care are unul sau mai multe contracte semnate cu Vodafone pentru furnizarea de servicii de post-plătite, voce sau date mobile, şi/sau orice persoană care foloseşte efectiv serviciile Vodafone fără a avea o relaţie contractuală cu Vodafone. Reprezentanţii legali ai Abonatului persoană juridică vor asigura utilizarea Serviciului de către un Administrator autorizat de reprezentanţii respectivi să reprezinte Clientul în toate operaţiunile efectuate cu Vodafone prin intermediul Serviciului. Abonatul se consideră obligat şi responsabil de utilizarea Serviciului de către Administratorul numit în acest scop. Orice referire de mai jos la Abonat se consideră ca fiind referiri la Administrator, dacă referirile vizează exploatarea şi utilizarea Serviciului, şi numai dacă Abonatul este persoană juridică.

17.2.Descrierea Serviciului

17.2.1.Serviciul permite Clientului accesul Internet la informaţii privitoare la serviciile deja cumpărate de la Vodafone, inclusiv, dar nu limitat la informaţii despre Client sau vizualizarea soldului. Clientul are posibilitatea de a opta online pentru cumpărarea de servicii sau pentru modificarea serviciilor/opţiunilor deja contractate. De asemenea, Clientul poate cumpăra produse şi servicii prin intermediul Magazinului Online Vodafone. Tranzacţiile efectuate prin Online Shop depind de acceptarea înainte de efectuarea tranzacţiei a Clauzelor şi Condiţiilor de furnizare a acestui serviciu.

17.2.2.Vodafone va pune la dispoziţie Serviciul doar la adresa de internet www.vodafone.ro. Serviciile pot fi accesate doar printr-un link internet şi cu ajutorul unui program de navigare pe internet. Cerinţele tehnice de bază pentru furnizarea corespunzătoare a Serviciului includ un PC echipat cu conexiune internet şi cu unul din următoarele softuri de navigare: Microsoft Internet Explorer (versiunea 6.0 sau 7.0), Firefox (versiunea 1.5 sau 2.0), Opera (versiunea 9.25) sau Safari (versiunea 3.11).

17.2.3.Clientul poate primi un mesaj e-mail cu menţionarea link-ului de acces şi îşi poate activa contul. Separat, Vodafone va trimite parola iniţială prin SMS. Clientul îşi va activa contul cât mai repede posibil.

17.3.Detalii personale. Drepturile şi obligaţiile pe care Clientul şi le asumă prin înregistrarea sa pe acest site nu se cesionează altor persoane. În caz contrar, Clientul consimte explicit prin prezentul document ca Vodafone să-i închidă contul imediat. Clientul confirmă aici că Administratorul are posibilitatea să vizualizeze toate datele personale ale abonaţilor.

17.4.Drepturile şi obligaţiile Vodafone

17.4.1.Vodafone nu răspunde de securitatea comunicaţiilor şi de integritatea informaţiilor de pe Internet.

17.4.2.Vodafone îşi rezervă dreptul să şteargă sau să modifice oricare din informaţiile introduse de Client pe paginile Serviciului, care ar putea cauza nefuncţionarea acestuia.

17.4.3.Vodafone poate decide în orice moment să suspende, să modifice sau să întrerupă imediat furnizarea Serviciului, fără preaviz, cu scopul de a efectua lucrări de reparaţii şi întreţinere, de a îmbunătăţi calitatea Serviciului, sau în alte scopuri.

17.4.4.Schimbarea planului tarifar se acceptă cu condiţia respectării condiţiilor din oferta de abonament. Opţiunile sunt specifice fiecărui plan tarifar; dacă planul tarifar se schimbă, opţiunea activă la data respectivă nu mai poate fi păstrată. Numai opţiunile corespunzătoare noului plan tarifar pot fi activate.

17.5.Drepturile şi obligaţiile Clientului

17.5.1.Prin accesarea contului Clientului şi utilizarea parolei sale personale, Clientul îşi asumă întreaga răspundere pentru toate acţiunile decurgând din utilizarea detaliilor contului său. Vodafone îşi declină orice răspundere pentru eventualele erori apărute din neglijenţa utilizatorului legată de protejarea securităţii şi confidenţialităţii contului şi parolei de utilizator. La înregistrarea contului său, Clientul îşi asumă obligaţia de a furniza Vodafone numele şi adresa sa reale, precum şi orice alte informaţii utile.

17.5.2.Prin acceptarea acestui Contract, Clientul se obligă să folosească Serviciul conform scopului şi funcţiunilor acestuia. Clientul se obligă să protejeze confidenţialitatea informaţiilor de accesare a Serviciului, fiind unicul răspunzător de toate consecinţele dezvăluirii acestor informaţii unor altor persoane, fie intenţionat, fie din neglijenţă sau nepăsare.

17.5.3.Clientul este de acord să nu utilizeze Serviciul pentru a desfăşura acţiuni frauduloase, ilegale sau vătămătoare sau abuzive şi să nu-l folosească de o manieră care ar putea cauza daune sau riscuri organizaţiei, reputaţiei şi personalului Clientului şi/sau proprietăţilor Vodafone sau ale terţilor (persoane fizice sau juridice).

17.5.4.Clientul este singurul răspunzător de utilizarea Serviciului şi de toate consecinţele decurgând din această utilizare, prin introducerea numelui şi parolei sale, chiar dacă Serviciul este utilizat de o altă persoană care introduce numele şi parola Clientului, dacă persoana respectivă a intrat în posesia informaţiilor personale de înregistrare ale Clientului ca urmare a intenţiei, neglijenţei sau nepăsării Clientului.

17.5.5.Clientul se obligă să păstreze confidenţialitatea numelui şi parolei de utilizator şi să notifice imediat Vodafone ori de câte ori un terţ neautorizat, identificat sau neidentificat, utilizează sau ar putea eventual utiliza sau accesa Serviciul cu ajutorul informaţiilor personale de înregistrare ale Clientului.

17.5.6.Clientul se obligă să nu lase PC-ul nesupravegheat, după introducerea datelor sale de acces, pentru a preveni utilizarea Serviciului de către un terţ neautorizat în numele Clientului. Înainte de a pleca de la locul de muncă, Clientul se obligă să se deconecteze de la Serviciu.

17.5.7.Clientul înţelege că Vodafone nu poate garanta disponibilitatea şi acceptarea niciunui nume de utilizator solicitat de Client în scopul înregistrării.

17.5.8.Clientul se va asigura că toate instrucţiunile sau acţiunile date/întreprinse prin intermediul Serviciului sunt corecte şi complete. În caz contrar, Vodafone nu răspunde de erorile care pot apărea ca urmare a nerespectării de către Client a prezentului alineat.

17.5.9.Clientul autorizează Vodafone să acţioneze pe baza instrucţiunilor date de Client prin accesarea Serviciului utilizând numele şi parola sa de utilizator, chiar şi dacă instrucţiunile respective contrazic la un moment dat alte instrucţiuni anterioare.

17.5.10.Clientul înţelege şi este de acord că o tranzacţie (ex. activarea unui serviciu nou) este posibil să nu urmeze imediat instrucţiunea dată. Astfel, Clientul înţelege că unele tranzacţii pot să dureze mai mult şi că anumite instrucţiuni pot fi procesate numai în timpul orelor normale de program (Luni-Vineri, de la 9:00 la 18:00), chiar dacă Serviciul este accesibil şi după acest interval orar. Clientul înţelege că, după transmiterea instrucţiunii către Vodafone, retransmiterea unei instrucţiuni identice nu poate fi acceptată înainte de rezolvarea într-un fel sau altul a instrucţiunilor anterioare.

17.5.11.Clientul răspunde de toate erorile rezultate din pierderile materiale, dacă sunt cauzate intenţionat, din neglijenţa sau nepăsarea Clientului, cum ar fi facilitatea tranzacţiilor autorizate sau încercări de fraudare. În acest sens, Clientul trebuie să cunoască şi să respecte clauzele de securitate a accesului, stipulate în acest contract.

17.5.12.Clientul răspunde de: (1) cheltuielile suportate cu conectarea la reţeaua Vodafone, indiferent de fabricantul echipamentului de conectare; (2) de costul de achiziţie şi întreţinere a echipamentului necesar; (3) de utilizarea contului (conturilor) Clientului şi a numelui de utilizator şi de protejarea confidenţialităţii parolei Clientului.

17.5.13.Clientul va avea acces la Serviciu 24 de ore, 7 zile pe săptămână, exceptând perioadele dedicate întreţinerii şi reparaţiilor. Viteza de acces poate fi mai mică în orele de vârf, din cauza capacităţii de procesare limitată a sistemului informatic care suportă Serviciul. Clientul înţelege şi este de acord că un număr mai mare de abonaţi care folosesc Serviciul în acelaşi timp ar putea afecta negativ timpul de reacţie al Serviciului.

17.5.14.Clientul înţelege şi este de acord că informaţiile afişate prin intermediul Serviciului, referitoare la serviciile Vodafone ale Clientului, sunt doar orientative şi provizorii, şi că acestea nu pot face obiectul reclamaţiilor sau acţiunilor în justiţie, şi nu pot servi ca probe în proceduri judiciare.

17.5.15.Clientul înţelege şi este de acord că singurele informaţii care pot face obiectul reclamaţiilor sau al acţiunilor în justiţie sunt informaţiile referitoare la facturile emise de Vodafone pentru serviciile furnizate Clientului. Toate opţiunile Clientului, referitoare la cumpărarea de servicii noi sau extinderea serviciilor existente obligă Clientul şi nu pot fi denunţate de acesta, Clientul având obligaţia de a plăti costul serviciilor astfel cum apare pe factura emisă de Vodafone, factura putând fi vizualizată în format PDF.

17.5.16.Clientul confirmă că primul Client care accesează aplicaţia MyVodafone capătă calitatea de Administrator. Acest rol poate fi schimbat ulterior. Clientul va autoriza o persoană să acţioneze ca Administrator şi să reprezinte Clientul în relaţia cu Vodafone pe durata utilizării Serviciului. Orice operaţie efectuată de Administrator obligă Clientul şi atrage, după caz, răspunderea contractuală necondiţionată şi imediată sau răspunderea ex delicto a Clientului.

17.5.17.Clientul/Administratorul poate crea, în limitele permise de Serviciu, conturi de utilizator pentru fiecare serviciu Vodafone contractat de Client, cu scopul de a permite o separare virtuală şi o organizare internă a utilizării serviciilor Vodafone contractate de Client. Clientul poate administra aceste conturi, stabilind drepturile de accesare a serviciului pentru utilizatorii efectivi ai serviciilor Vodafone. Clientul rămâne în permanenţă, indiferent de maniera sa de administrare internă, unicul răspunzător de utilizarea Serviciului de către utilizatorii căruia Clientul le-a acordat dreptul de a accesa Serviciul.

17.5.18.Clientul înţelege că accesul la anumite funcţii ale Serviciilor poate fi restricţionat pe durata suspendării, indiferent din ce motiv, a furnizării către Client a serviciilor Vodafone.

17.5.19.Instrucţiunile referitoare la organizarea şi administrarea internă a contului Clientului fac parte integrantă din acest Contract. Dacă apar neconcordanţe între instrucţiuni şi corpul Contractului, dispoziţiile contractuale prevalează.

17.5.20.O opţiune poate fi activată în orice moment pe perioada de facturare; opţiunile active trebuie păstrate active cel puţin un ciclu de facturare; cererea de dezactivare a unei opţiuni poate fi acceptată în orice moment pe perioada de facturare, dar procesarea ca atare a cererii se va efectua numai la factura următoare, în condiţiile stipulate mai sus. Dezactivarea serviciului Internaţional duce la dezactivarea opţiunii Apeluri Internaţionale.

17.6.Securitatea sistemului

17.6.1.Acest site este protejat împotriva pierderii, alterării sau folosirii abuzive a informaţiilor controlate de Vodafone.

17.6.2.Vodafone va lua toate măsurile pentru ca Clientul să utilizeze Serviciul în condiţii de maximă securitate şi confidenţialitate.

17.6.3.Pentru a evita riscul ca datele personale ale Clientului să fie accesate şi folosite abuziv de părţi terţe, Vodafone garantează securitatea sistemelor informatice.

17.7.Condiţii adiţionale de dezactivare a Contului MyVodafone

17.7.1.Fiecare parte are dreptul să dezactiveze serviciul MyVodafone.

17.7.2.Vodafone are dreptul să întrerupă furnizarea serviciului, fără notificare sau alte formalităţi, în oricare din următoarele cazuri:

 1. Clientul a transferat unui terţ Serviciile sau alte informaţii confidenţiale furnizate Clientului de către Vodafone;
 2. folosirea abuzivă de către Client a Serviciilor, astfel cum este definită la alin.11.4 de mai sus;
 3. în momentul în care Vodafone încetează să furnizeze serviciile Clientului în baza Contractului de Servicii principal.

17.8.Răspunderea Clientului

17.8.1.Clientul răspunde de toate acţiunile Clientului serviciului MyVodafone. Clientul confirmă aici că este responsabilitatea sa să pună la dispoziţia abonaţilor săi cartelele SIM.

17.2.2.Clientul răspunde de toate daunele directe şi indirecte, previzibile sau nu la data semnării acestui Contract, suferite de Vodafone, cauzate de neglijenţa Clientului, de utilizarea frauduloasă a Serviciului, de încălcarea obligaţiilor contractuale, sau de acte ilicite.

17.2.3.Prin accesarea contului MyVodafone şi folosirea parolei personale a acestuia, Clientul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate acţiunile decurgând din utilizarea detaliilor contului. Vodafone îşi declină orice răspundere pentru erorile cauzate de neglijenţa Clientului în protejarea securităţii şi confidenţialităţii contului şi parolei de utilizator. La înregistrarea contului Clientului, Clientul îşi asumă obligaţia de a furniza numele şi adresa sa reale, precum şi alte informaţii utile.

17.2.4.Serviciile MyVodafone specificate mai sus se vor furniza printr-un sistem informatic cu acces restricţionat. Orice accesare a sistemului cu ajutorul numelui de Client (identificator) şi a unei parole, altele decât cele alocate expres persoanei care procedează la accesare, sau accesarea sub orice formă a sistemului prin evitarea restricţiilor de acces, precum şi utilizarea sistemului în afara limitelor de autorizare se consideră contravenţii şi se pedepsesc conform legii comerţului electronic. Continuarea procedurii de accesare se consideră drept o acceptare explicită de către persoana care încearcă să acceseze a avertismentului de mai sus şi a consecinţelor încălcării acestuia.

18. SERVICIUL DE ÎNREGISTRARE, GĂZDUIRE DE DOMENII ŞI E-MAIL

18.1.Detalii generale privind utilizarea Serviciului

Vodafone furnizează Serviciul de înregistrare, găzduire de domenii şi e-mail (numite în continuare serviciile Vodafone), în conformitate cu clauzele ce se găsesc la adresa https://admin.mydomain.ro Parametrii tipici pentru Serviciile de găzduire web și e-mail standard şi profesional vor beneficia de o disponibilitate de 99.9% a platformelor.

Vodafone se obligă să monitorizeze permanent serviciile Clientului şi să asigure un Program de asistenţă tehnică, 7 zile pe săptămână în intervalul orar luni-vineri 8:00-22:00, sâmbătă-duminică 8:00-18:00.

În cazul în care Clientul se confruntă cu o Defecţiune a Serviciilor, acesta va anunţa Vodafone printr-un apel la numerele de telefon *222 (pentru utilizatori) sau *221 (pentru titularul de cont) disponibile în intervalul orar mai sus menţionat. Reclamaţia va fi înregistrată sub forma unui Tichet, al cărui număr de identificare va fi transmis Clientului şi va servi la urmărirea cererii respective până la rezolvarea definitivă. Un Tichet va putea fi închis numai cu acordul şi confirmarea Clientului (telefon, fax sau e- mail).

Clientul declară că i s-au pus la dispoziţie, a citit şi a înţeles complet clauzele de utilizare ale serviciilor de înregistrare de domenii şi găzduire web prestate de Vodafone cu care este de acord. Aceste termene de utilizare se află şi la adresa https://admin.mydomain.ro.

18.2.Dezactivarea Serviciului

În cazul în care Clientul solicită încetarea contractului sau dezactivarea opţiunii, înainte de perioada minimă contractuală, Clientul este obligat la plata contravalorii abonamentului ales până la sfârșitul perioadei minime contractuale.

19. SERVICIUL DE IP STATIC PUBLIC

19.1.Detalii generale privind utilizarea Serviciului

Serviciul de IP Static Public alocat unui număr de telefon şi unei cartele SIM nu va putea fi migrat pe un alt număr de telefon, chiar şi în situaţia în care ambele numere sunt active pe contul aceluiaşi client.

IP-urile statice alocate Clientului pe abonamentele de date de pe acelaşi cont pot fi IP-uri din range-uri diferite, în funcţie de alocarea dinamică din sistemele Vodafone. Vodafone nu va opera nicio modificare pentru a rezerva Clientului resurse IP din aceeaşi clasă.

Clientul înţelege şi este de acord că securitatea conexiunilor de date utilizate de către abonamentele de date ce beneficieaza de serviciul IP Static Public către/dinspre spaţiul public este strict responsabilitatea sa. Vodafone Roânia nu răspunde de securitatea acestor conexiuni sau de cea a informaţiilor disponibile şi utilizate de către respectivele conexiuni de date.

Clientul se obligă să respecte regulile de utilizare ale Serviciului IP Static Public şi este de acord să nu utilizeze conexiunea de Internet şi IP-ul fix oferit de către Vodafone în scopuri ilicite/ilegale cum ar fi: spam, phishing, spoofing, flooding etc.

În cazul în care Clientul încalcă aceste reguli de utilizare, Vodafone îşi rezervă dreptul de a suspenda accesul Clientului la Serviciului IP Static Public pe perioadă nedeterminată (serviciul de bază conectare la Internet va fi oferit în continuare prin apn-ul internet.vodafone.ro). Această încălcare a regulilor de utilizare este asimilată utilizării abuzive în sensul din contract și va atrage consecinţele prevăzute în contract.

Vodafone nu răspunde în faţa clientului dacă IP-ul utilizat de către acesta este listat în motoarele anti-spam din Internet ca fiind IP de la care s-au generat e-mail-uri tip “spam”. În cazul în care IP-ul utilizat de către Client este listat în motoarele antispam din internet ca fiind o adresă IP de la care s-au generat e-mail-uri de tip “spam”, Clientul îşi asumă perioadele de blocare pe care respectivele motoare anti-spam le vor aplica pentru IP-ul utilizat de către Client, Vodafone neavând nicio obligaţie de a interveni în deblocarea acestor restricţii.

Serviciul IP Static Public oferă acces la internet bidirecţional şi nerestricţionat, se pot realiza conexiuni atât dinspre utilizator către Internet cât şi în sens invers.

Pentru ca adresa IP Static Public să fie vizibilă în mediul internet, abonamentul de date care are alocată adresa IP statică trebuie să aibă activă o sesiune de conectare la Internet (GPRS/3G/HSDPA) realizată cu următorii parametri de conectare:

APN: ipfix.vodafone.ro
Nume de utilizator: ipfix.vodafone.ro
Parolă: vodafone

19.2.Dezactivarea Serviciului

Clientul poate solicita oricând încetarea furnizării Serviciului IP Public Static, fără costuri suplimentare dar nu înainte de 30 zile calendaristice de la activarea serviciului.

PREVEDERI FINALE. SOLUTIONAREA RECLAMAŢIILOR

20.1.Soluţionare amiabilă

Orice neînţelegere în legătură cu executarea prezentului contract va fi rezolvată pe cale amiabilă între părţi (a se vedea Procedura de soluţionare a reclamaţiilor utilizatorilor finali).

20.2.Instanţa şi autoritatea de reglementare

Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul poate fi înaintat, de către Client, spre soluţionare instanţelor judecătorești competente. Totodata, Clientul poate opta pentru o metoda de solutionare alternativa a disputei, ca de exemplu prin intermediul autorităţii de reglementare (ANCOM) sau a oficiilor de protectie a consumatorilor din tara.

20.3.Regula de precedenţă

Dată fiind monitorizarea centralizată a contractelor cu ajutorul unei aplicaţii soft care permite facturarea şi înregistrarea clienţilor cu contracte multiple, şi pentru aprecierea unitară a raporturilor juridice existente între părţi, în cazul în care pe un cont sunt încheiate mai multe contracte, se aplică prevederile contractului celui mai recent încheiat între părţi.

A. Procedura de soluţionare a reclamaţiilor utilizatorilor finali

1) Reclamaţiile privind produsele şi serviciile de comunicaţii electronice furnizate de către Vodafone pot fi înaintate de către utilizatorii finali, persoane fizice sau juridice, în oricare din următoarele moduri:
a) telefonic, la numerele:

 • 0372.022.222;
 • *222 (de pe telefonul mobil);
b) prin fax, la numerele:
 • 0372.021.413 pentru clienţii persoane fizice;
 • 0372.021.475 pentru clienţii persoane juridice;
c) prin e-mail şi internet la adresele: d) prin poştă, adresate către Departamentul de Relaţii cu Clienţii al Vodafone, Str. Valea Cascadelor, nr. 14-16, sector 6, București;
e) prin depunerea acestora în scris la magazinele Vodafone România sau Departamentul de Relaţii cu Clienţii al Vodafone România, zilnic, în timpul orelor de program ale fiecărei locaţii.

 

A.1 Reclamaţiile trebuie să conţină numele şi datele de contact ale clientului, inclusiv numărul de telefon, precum şi descrierea aspectelor reclamate. Orice reclamaţie legată de serviciile şi/sau produsele comercializate de către Vodafone România, adresată în scris sau verbal, va primi răspuns în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii acesteia de către Vodafone România, prin oricare din modurile de transmitere enumerate mai sus. Programul de lucru pentru primirea reclamaţiilor scrise este 9:00-18:00, de Luni până Vineri, cu excepţia zilelor legale nelucrătoare. Răspunsul la reclamaţiile clienţilor se va transmite în scris sau verbal, în funcţie de solicitarea acestora.

A.2 Orice contestaţie a clientului legată de factura telefonică poate fi adresată verbal apelând Departamentul de Relaţii cu Clienţii sau în scris, în maxim 30 de zile de la data emiterii facturii. Fiecare contestaţie trebuie să cuprindă suma contestată şi apelurile şi/sau serviciile facturate/contestate. Obligaţia clientului de a plăti suma în discuţie este suspendată pe perioada soluţionării reclamaţiei, clientul fiind obligat să achite diferenţa dintre suma facturată şi suma contestată în termenul specificat pe factură.În cazul în care contestaţia este respinsă, clientul are obligaţia de a plăti diferenţa neachitată în termen de 14 zile de la informarea clientului despre respingerea contestaţiei.

A.3 Reclamaţiile utilizatorilor finali ce au ca obiect deficienţele de funcţionare ale echipamentelor terminale de comunicaţii/accesorii, în perioada de garanţie, vor fi soluţionate în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare în materie şi/sau dispoziţiile certificatului de garanţie, în termen de 15 zile de la data predării acestora în punctul de colectare Vodafone.

A.4 Termenul de soluţionare a reclamaţiilor utilizatorilor finali ce au ca obiect deficienţele de funcţionare ale serviciului Internet Mobil este de maxim 30 de zile calendaristice (720 de ore) de la data primirii acestora de către Vodafone România. Reclamaţiile pot fi adresate în scris sau verbal. O reclamaţie privind un deranjament valid constă în raportarea unei întreruperi în furnizarea serviciului în spaţiu deschis şi atribuită reţelei prin intermediul căreia se furnizează serviciul de acces la internet, necesitând efectuarea de reparaţii.

A.5 În anumite cazuri, în funcţie de natura şi complexitatea aspectelor sesizate, termenul de soluţionare a reclamaţiilor se poate prelungi, în mod excepţional, cu o nouă perioadă de 30 de zile calendaristice, cu informarea prealabilă a clientului asupra acestei situaţii.

A.6 În cazul în care reclamaţia nu este soluţionată pe cale amiabilă, clientul are posibilitatea de a se adresa, în vederea soluţionării litigiului, către autoritatea de reglementare, respectiv către instanţa competentă, după caz.

B. Tipurile de servicii de asistenţă tehnică şi de servicii de relaţii cu clienţii oferite şi modalităţile prin care aceste servicii pot fi contactate

 1. Relaţii cu clienţii, gratuit – ghid interactiv şi operator uman – *222
 2. Relaţii cu clienţii, operator uman – *555 apel taxabil cu 0.68 euro/apel, TVA inclus, indiferent de durata apelului
 3. Relaţii cu clienţii pentru servicii de urgenţe (L-V 22-23, S şi D 18-23, 23-08, sărbători legale) – *228
 4. Relaţii cu clienţii pentru solicitari legate de plăţi, gratuit – *224
 5. Relaţii cu clienţii pentru titulari firmă – *221
 6. Asistenţă pe e-mail
 7. Reclamaţii în scris prin poştă, prin fax sau prin formularul de asistenţăde pe pagina de internet www.vodafone.ro
 8. Relații cu clienţii Persoane Fizice şi Juridice, apel gratuit, relaţii cu clienţii, servicii de date – ghid interactiv şi operator uman - *777

Prezentul conţine:

Secţiunea I - Termenii şi Condiţiile Generale Pentru Persoane Fizice - Consumatori

Secţiunea II - Servicii Vodafone Suplimentare, punctul A - Procedura de soluţionare a reclamaţiilor utilizatorilor finali, punctul B - Tipurile de servicii de asistenţă tehnică și de servicii de relaţii cu clienţii oferite și modalităţile prin care aceste servicii pot fi contactate.

Anexa 1 - Tarife destinații internaționale speciale și premium

Termenii şi Condiţiile Generale (TCG) Pentru Persoane Fizice publicate pe site-ul www.vodafone.ro, pot fi accesate oricând de către Client, consultate şi printate sunt arhivate electronic de către Vodafone şi fac proba raporturilor juridice dintre părţi.

Prezentul exemplar reprezintă originalul Termenilor şi Condiţiilor Generale şi este semnat pentru conformitate de către Dl. Lucian Crăciun, Manager Departament Juridic Vodafone România S.A.

Lucian Crăciun

Manager Departament Juridic
S.C. Vodafone România S.A.